Thursday, July 29, 2021

Winds and Memories

"No matter what happens in your life, keep an open heart and mind with a gentle smile. 
It's the true beauty of the heart" 
~ UnspokenPastelsWill you be the lost balloon lifted by the winds, snatched from the fragile hands of a kid holding the thin thread?

Or will you be just another fragment of memory, became distant that no matter how hard to remember the details, it seemed as elusive as hard in trying to reminisce?


Whichever you are, the winds shall know when the wandering balloon's spirit, will land to its rightful descent until it reaches the ground - its forlorn would be thread, so thin, it may appear invisible to the naked eye.

And the memories of the distant past shall finally reconcile with its bearer as to clear the mind and be at peace, with itself again, even for the nth unknowing time.


Thoughts & Creation by:

~ Yazsur The Kid

Wednesday, July 28, 2021

Mapagpasalamat (INC 107th Anniversary Thanksgiving)

 
hindi lamang lakas,

buhay,

salapi,

tahanan,

sasakyan,

pangangailangan,

materyal na bagay

ang ating ipagpapasalamat at
gugunitain...

kundi 'yung tayo at ang buong sambahayan
ay 'di naramay sa pandemya

'yung sapat na pagkain sa hapag-kainan

masaya ang turingan, bonding ng pamilya

matiwasay na kalooban at 'di nangangambang isipan

panatag na puso sa pag-asa at matibay sa
pananampalataya

patuloy na nakakagawa at nakapaghahanap-buhay

buo at nakatutupad ang buong sambahayan

higit sa lahat,

mapayapang naitataguyod ang kapakanang
pansambahayan, at ang kapakanang
espirituwal.

by Teacher James

original content | INC 107th Anniversary Thanksgiving